Albertssons byggkonsult

 Tjänster  

Halmstads lokala konstruktör, kontrollansvarig och byggkonsult

Konstruktör

Albertssons byggkonsult har stor erfarenhet av projektering av villor och liknande byggnader och kan enkelt ta fram dimensioner och ritningar till ditt projekt.

En byggnadskonstruktör utför hållfasthetsberäkningar och dimensionerar byggnader och tar fram konstruktionsritningar.

Arkitekten och byggherren har ofta en vision och om hur byggnaden ska se ut och det är upp till konstruktören i samspel med arkitekten och byggherren att dimensionera och konstruera byggnaden så att den går att bygga på ett bra vis.

Konstruktören tar fram konstruktionsritningar som sedan snickaren kan använda vid byggandet av byggnaden.

Kontrollansvarig (KA)

Anton Albertsson är certifierad kontrollansvarig och kan bistå ditt projekt med den dokumentation och de kontroller som behövs för att projektet ska bli klart för dig att flytta in i.

Kontrollansvarig krävs vid alla byggnationer som kräver bygglov. I det allra flesta fall behöver den kontrollansvariga vara certifierad.

En kontrollansvarigs uppgift är att upp rätta en kontrollplan och att säkerställa att nödvändiga kontroller utförs på bygget, och att gällande bestämmelser från t.ex. bygglov följs. Ytterst är det byggherrens ansvar alla krav ska säkerställas men en kontrollansvarig ska bistå byggherren under byggtiden.

Den kontrollansvariga ska vara med vid tekniska samråd och slutsamråd och även besöka byggarbetsplatsen under byggskedet. 

Byggkonsult

Albertssons byggkonsult kan hjälpa dig genom hela processen genom att bistå med att ta fram de flesta dokument som behövs och bistå med kunskaper om hur du ska ta dig vidare i varje skede varesig det gäller byggtekniska detaljer eller kontroller som behöver göras, till kontakt med myndigheter.

En byggprocess kan vara en lång och krokig väg för den som inte har rätt kunskap. Det finns massor av dokuementation och uppgifter som ska tas fram i projekteringsskedet, innan byggnationen ens får påbörjas. Det kan gälla allt från konstruktionsdokumentationer, tillgänglighetsutredningar till enklare bygglovsritningar för att t.ex. få bygga ett attefallshus.

Under byggskedet kan mycket hända och trots att allt går precis enligt tidtabell och enligt budget finns det även här en mängd dokument och kontroller som måste göras för att byggnaden ska bli godkänd för att få flytta in.

   eller ring