Albertssons byggkonsult

 Länkar 

Nyttiga länkar för konstruktörer, kontrollansvariga och byggkonsulter - eller för dig som söker bygglov eller vill veta mer

Boverket jobbar nära byggnadet i Sverige. De ansvar för att ta fram statistik och underlag till regeringen i byggfrågor. Boverket reglerar hur byggandet ska ske i Sverige och tolkar bestämmelser till byggnadsnämnder att fatta beslut kring. Det är inte ovanligt att byggkonsulter, kontrollansvariga och byggnadsnämnder har olika syn i sakfrågor. Då rådfrågas Boverket ofta om vägledning.  Länk

Eftersom att Albertssons byggkonsult finns i Halmstads kommun länkas här stegen att söka bygglov i Halmstads kommun. Länk

Plan- och bygglagen är den lag i Sverige som ytterst reglerar byggandet. Länk

Plan- och byggförordningen innehåller förtydliganden och definationer till PBL. Länk

Boverkets byggregler reglerar mer i detalj de funktionskrav som ställs på byggnader i Sverige. Länk
Eurokoderna är det regelverk som konstruktörer följer för att dimensionera konstruktionerna på ett lika, verifierat, hållbart vis ur hållfasthetssynpunkt. Länk